Nowinki technologiczne

Przydatne wiadomości

PLAY odnotowuje dalszy wzrost przychodów i wyniku EBITDA oraz pozostaje najszybciej rozwijającym się operatorem mobilnym w Polsce
Najważniejsze dane finansowe i wydarzenia w I kw. 2014 r.:
Za okres dwunastu miesięcy zakończony w I kw. 2014 r. przychody z usług detalicznych wyniosły 3,056 mln zł, co oznacza wzrost o 21% r/r.
W I kw. 2014 r. przychody z usług detalicznych zamknęły się kwotą 801 mln zł, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu z I kw. 2013 r., wyższy od tempa przyrostu bazy abonentów.
Skorygowana EBITDA za okres dwunastu miesięcy zakończony w I kw. 2014 r. wyniosła 845 mln zł, co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z I kw. 2013 r.
Skorygowana EBITDA za I kw. 2014 r. osiągnęła wysokość 238 mln zł, co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z IV kw. 2013 r., natomiast marża EBITDA wzrosła o 24,2% w I kw. 2014 r. z poziomu 21,5% w IV kw. 2013 r.
Baza klientów wzrosła do 10,94 mln (+17% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 45,0% z 44,1% w I kw. 2013 r.
Podpisano umowę o współdzielenie sieci / roaming krajowy z T-Mobile, co długoterminowo pozwoli zapewnić stałe koszty współdzielenia sieci oraz przyczyni się do polepszenia jakości dla abonentów Play.
Nadal szybko rozbudowywano sieć 4G LTE, która na dzień 31 marca 2014 r. obejmowała swym zasięgiem 30% populacji kraju.
W 1 kw. 2014 r. PLAY odnotował dalszy wzrost przychodów oraz wyniku EBITDA, przede wszystkim dzięki wzrostowi bazy abonentów, a poprawa struktury bazy klientów przyczyniła się do wzrostu średniego przychodu z usług detalicznych, co z kolei przyczyniło się do dalszego przyspieszenia wzrostu przychodów. Za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. przychody z usług detalicznych zamknęły się kwotą 3,056 mln zł, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonych 31 marca 2013 r. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 45,0% w I kw. 2014 r. w porównaniu z 44,1% w I kw. 2013 r. i 44,4% w IV kw. 2013 r. Wynik ten osiągnięto dzięki znacznemu wzrostowi bazy abonentów kontraktowych, który stanowił 73% całkowitego wzrostu bazy abonenckiej.
Baza klientów PLAY wzrosła do 10,94 mln na koniec marca 2014 r., co stanowi ok. 19,3% wszystkich raportowanych abonentów usług mobilnych w Polsce. PLAY pozostał liderem wśród klientów przenoszących swój numer (rynek MNP), osiągając udział w tym rynku powyżej 50% w ciągu 20 kolejnych kwartałów.
Za okres dwunastu miesięcy zakończony w marcu 2014 r. skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 845 mln zł, co stanowi wzrost o 44% w porównaniu z okresem dwunastu miesięcy zakończonym w marcu 2013 r. Tylko za I kw. 2014 r. skorygowana EBITDA wyniosła 238 mln zł, co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z IV kw. 2013 r. PLAY odnotował dalszą poprawę swojej marży EBITDA, która w I kw. 2014 r. osiągnęła poziom 24,2% w porównaniu do 21,5% w IV kw. 2013 r.
„Pierwszy kwartał 2014 r. przyniósł szereg istotnych wydarzeń dla PLAY, m.in. znaczący sukces emisji obligacji oraz nową umowę o współdzielenie sieci z T-Mobile. Ponadto, w tym kwartale świętowaliśmy 5 pełnych lat nieprzerwanej dominacji na rynku MNP. Jednak, co najważniejsze, PLAY nadal osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, zwiększając przychody z usług detalicznych o 21% rok do roku oraz odnotowując marżę EBITDA na poziomie 24%.”
Wyniki PLAY za I kw. 2014 oraz za okres dwunastu miesięcy zakończony w marcu 2014 r.:

Wyniki-Q1-2014

Dodaj komentarz